Túi trữ sữa cảm ứng nhiệt MotherK (60 túi)

M ộ t h ộ p g ồ m 6 0 t ú i - 1 t ú i c h ứ a đ ư ợ c 2 0 0 m l D ù n g k h i b ạ n p h ả i ở x a c o n m ì n h h o ặ c m u ố n d ự t r ữ s ữ a c h o c o n C ó t h ể đ ể t r o n g n g ă n l ạ n h h o ặ c n g ă n đ ô n g . C ả m b i ế n n h i ệ t M o t h e r - K ở đ á y t ú i s ẽ c h u y ể n s a n g m à u t r ắ n g n ế u s ữ a b ị h â m n ó n g l ê n n h i ệ t đ ộ c a o q u á 4 2 o C ( q u á n...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Túi trữ sữa cảm ứng nhiệt MotherK (60 túi)
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

M ộ t h ộ p g ồ m 6 0 t ú i - 1 t ú i c h ứ a đ ư ợ c 2 0 0 m l D ù n g k h i b ạ n p h ả i ở x a c o n m ì n h h o ặ c m u ố n d ự t r ữ s ữ a c h o c o n C ó t h ể đ ể t r o n g n g ă n l ạ n h h o ặ c n g ă n đ ô n g . C ả m b i ế n n h i ệ t M o t h e r - K ở đ á y t ú i s ẽ c h u y ể n s a n g m à u t r ắ n g n ế u s ữ a b ị h â m n ó n g l ê n n h i ệ t đ ộ c a o q u á 4 2 o C ( q u á n ó n g đ ố i v ớ i b é T ú i đ ự n g s ữ a m ẹ ( t r ữ s ữ a m ẹ ) đ ã đ ư ợ c t i ệ t t r ù n g s ẵ n , c ó h a i l ớ p r ấ t c h ắ c c h ắ n , a n t o à n , k h ô n g r ò r ỉ , k h ô n g c h ả y s ữ a , d ễ k h ó a v ớ i h a i l ầ n k h ó a z i p p e r ở m i ệ n g t ú i v à c ó t h ể h ú t s ữ a t r ự c t i ế p v à o t ú i ( k h ô n g c ầ n b ì n h )

  • Túi trữ sữa cảm ứng nhiệt MotherK  (60 túi)

Bình luận

Xin chờ giây lát