Miếng dán mát-xa đầu ngực Chicco

Thương hiệu: Chicco

C ó l õ i s i ê u t h ấ m h ấ p t h ụ đ ộ ẩ m n h a n h v à g i ữ k h ô t h o á n g c h o đ ầ u n g ự c m ẹ , n g ă n n g ừ a s ự p h á t t r i ể n c ủ a v i k h u ẩ n , n g u y ê n n h â n g â y n h i ễ m t r ù n g k h i đ ầ u n g ự c b ị t ổ n t h ư ơ n g L à g i ả i p h á p h ữ u h i ệ u v ớ i m ẹ đ a n g c h o c o n b ú v à b ị k h ô n ứ t đ ầ u n g ự c , t ổ n t h ư ơ n g s a u q u á t r...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
babystore.com.vn

babystore.com.vn

Website: babystore.com.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Miếng dán mát-xa đầu ngực Chicco
545.000₫
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Miếng dán mát-xa đầu ngực Chicco
555.000₫

Mô tả sản phẩm

C ó l õ i s i ê u t h ấ m h ấ p t h ụ đ ộ ẩ m n h a n h v à g i ữ k h ô t h o á n g c h o đ ầ u n g ự c m ẹ , n g ă n n g ừ a s ự p h á t t r i ể n c ủ a v i k h u ẩ n , n g u y ê n n h â n g â y n h i ễ m t r ù n g k h i đ ầ u n g ự c b ị t ổ n t h ư ơ n g L à g i ả i p h á p h ữ u h i ệ u v ớ i m ẹ đ a n g c h o c o n b ú v à b ị k h ô n ứ t đ ầ u n g ự c , t ổ n t h ư ơ n g s a u q u á t r ì n h c h o b é b ú . T h à n h p h ầ n t ự n h i ê n , m i ế n g d á n g i ú p l à m m á t , g i ả m đ a u , d ư ỡ n g ẩ m v à h ỗ t r ợ c h o q u á t r ì n h h ồ i p h ụ c d a c ủ a n ú m n g ự c . K h ô n g a n h h ư ở n g t ớ i c h ấ t l ư ợ n g s ữ a T h i ế t k ế t h ô n g m i n h v ớ i l ớ p c h ố n g t r ư ợ t g i ú p g i ữ m i ế n g d á n c h ắ c c h ắ n ở đ ầ u n g ự c . P h ù h ợ p v ớ i c á c k í c h c ỡ đ ầ u n g ự c . T í n h t h ẩ m m ỹ c a o v ớ i m à u t r ắ n g t ự n h i ê n . S i ê u m ỏ n g v à s i ê u m ề m , g i ú p n g ự c c ủ a m ẹ t r ô n g t ự n h i ê n v à l u ô n t h o ả i m á i . M i ế n g d á n h ì n h g i ọ t n ư ớ c g i ú p M ẹ t h a o t á c b ó c d á n d ễ d à n g

  • Miếng dán mát-xa đầu ngực Chicco
  • Miếng dán mát-xa đầu ngực Chicco
  • Miếng dán mát-xa đầu ngực Chicco

Bình luận

Xin chờ giây lát