Máy hút sữa bằng tay Simba

Thương hiệu: Simba

T ự d o đ i ề u c h ỉ n h t a y c ầ m t h e o ý m u ố n , c ó l ắ p t h ê m l i n h k i ệ n m ỏ v ị t c h ố n g c h ả y n g ư ợ c . T h i ế t k ế t a y c ầ m d ạ n g x o a y t r ò n , p h ù h ợ p k h i t h a o t á c b ằ n g t a y , m ẹ c ó t h ể t ự d o đ i ề u c h ỉ n h c á c g ó c đ ộ c h o đ ế n k h i c ả m t h ấ y t h o ả i m á i , l à m g i ả m m ỏ i t a y . P h ễ u c ó đ ệ m h ơ i s i l...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút sữa bằng tay Simba
809.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút sữa bằng tay SIMBA
890.000₫
adayroi.com

adayroi.com

Website: adayroi.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút sữa bằng tay Simba
890.000₫

Mô tả sản phẩm

T ự d o đ i ề u c h ỉ n h t a y c ầ m t h e o ý m u ố n , c ó l ắ p t h ê m l i n h k i ệ n m ỏ v ị t c h ố n g c h ả y n g ư ợ c . T h i ế t k ế t a y c ầ m d ạ n g x o a y t r ò n , p h ù h ợ p k h i t h a o t á c b ằ n g t a y , m ẹ c ó t h ể t ự d o đ i ề u c h ỉ n h c á c g ó c đ ộ c h o đ ế n k h i c ả m t h ấ y t h o ả i m á i , l à m g i ả m m ỏ i t a y . P h ễ u c ó đ ệ m h ơ i s i l i c o n e m ề m d ẻ o v à đ à n h ồ i k h ớ p v ớ i b ầ u v ú k è m t h e o h o a v ă n m a s s a g e c á n h h o a , v ừ a l à m g i ả m á p l ự c k h i h ú t s ữ a v ừ a m a s s a g e k í c h t h í c h d ị c h s ữ a t i ế t r a . N ắ p c h ố n g b ụ i g i ú p n g ă n n g ừ a k h ó i b ụ i h a y v i k h u ẩ n b á m v à o p h ễ u h ú t , đ ả m b ả o v ệ s i n h c h o s ữ a . S ả n p h ẩ m đ ư ợ c l à m t ừ n h ự a P P v à s i l i c o n e a n t o à n .

  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba
  • Máy hút sữa bằng tay Simba

Bình luận

Xin chờ giây lát