TỦ KEM SANAKY VH-402VNM

Thương hiệu: Sanaky

M o d e l V H - 4 0 2 V N M H ã n g S a n a k y X u ấ t x ứ C h í n h h ã n g N ơ i s ả n x u ấ t V i ệ t N a m B ả o h à n h 2 4 t h á n g T H Ô N G T I N C H U N G L o ạ i t ủ T ủ k e m D u n g t í c h 4 0 2 l í t S ố n g ă n 1 n g ă n S ố c á n h 2 n ắ p k í n h l ù a c o n g C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ 1 . 5 - 2 . 4 k W / 2 4 h Đ i ệ n á p 2 2 0 - 2 4 0 v / 5 0 H z N h i ệ t đ ộ l à m l...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

TỦ KEM SANAKY VH-402VNM
11.119.500₫

Mô tả sản phẩm

M o d e l V H - 4 0 2 V N M H ã n g S a n a k y X u ấ t x ứ C h í n h h ã n g N ơ i s ả n x u ấ t V i ệ t N a m B ả o h à n h 2 4 t h á n g T H Ô N G T I N C H U N G L o ạ i t ủ T ủ k e m D u n g t í c h 4 0 2 l í t S ố n g ă n 1 n g ă n S ố c á n h 2 n ắ p k í n h l ù a c o n g C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ 1 . 5 - 2 . 4 k W / 2 4 h Đ i ệ n á p 2 2 0 - 2 4 0 v / 5 0 H z N h i ệ t đ ộ l à m l ạ n h 0 - 1 8 o C K í c h t h ư ớ c 1 3 8 3 x 6 2 0 x 8 6 9 m m

  • TỦ KEM SANAKY VH-402VNM
  • TỦ KEM SANAKY VH-402VNM

Bình luận

Xin chờ giây lát