TỦ ĐỒNG KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG468A2

- H ã n g s ả n x u ấ t : K a n g a r o o - L o ạ i t ủ : 2 n g ă n 2 c á n h - D u n g t í c h : 4 6 8 l í t - K í c h t h ư ớ c ( R * S * C ) 1 0 8 0 * 6 3 0 * 8 5 1 - C ô n g s u ấ t 1 5 0 W - H ệ t h ố n g l à m l ạ n h D à n l ạ n h b ằ n g n h ô m - K h ử m ù i - D i ệ t k h u ẩ n - B ả o H à n h 2 4 T h á n g - X u ấ t x ứ V i ệ t N a m

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

TỦ ĐỒNG KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG468A2
6.790.000₫
TỦ ĐỒNG KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG468A2 digicity.vn/tu-dong/tu-dong-kangaroo-2-ngan-2-canh-kg468a2.html
6.790.000₫
TỦ ĐỒNG KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG468A2 digicity.vn/dien-lanh/tu-dong-kangaroo-2-ngan-2-canh-kg468a2.html
6.790.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : K a n g a r o o - L o ạ i t ủ : 2 n g ă n 2 c á n h - D u n g t í c h : 4 6 8 l í t - K í c h t h ư ớ c ( R * S * C ) 1 0 8 0 * 6 3 0 * 8 5 1 - C ô n g s u ấ t 1 5 0 W - H ệ t h ố n g l à m l ạ n h D à n l ạ n h b ằ n g n h ô m - K h ử m ù i - D i ệ t k h u ẩ n - B ả o H à n h 2 4 T h á n g - X u ấ t x ứ V i ệ t N a m

  • TỦ ĐỒNG KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG468A2
  • TỦ ĐỒNG KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG468A2

Bình luận

Xin chờ giây lát