Tivi Sony Smart 100 inch KD-100Z9D, 4K Ultra HDR, 3D, MXR 1000Hz

Thương hiệu: Sony

- L o ạ i t i v i S m a r t T i v i 3 D - K í c h t h ư ớ c 1 0 0 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i 4 K U l t r a H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p x ) - T ầ n s ố q u é t M o t i o n f l o w ™ X R 1 2 0 0 H z - H i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R - K ế t n ố i - K ế t n ố i I n t e r n e t W i f i t í c h h ợ p , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g - C ổ n g A V C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Tivi Sony Smart 100 inch KD-100Z9D, 4K Ultra HDR, 3D, MXR 1000Hz
1.169.100.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i t i v i S m a r t T i v i 3 D - K í c h t h ư ớ c 1 0 0 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i 4 K U l t r a H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p x ) - T ầ n s ố q u é t M o t i o n f l o w ™ X R 1 2 0 0 H z - H i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R - K ế t n ố i - K ế t n ố i I n t e r n e t W i f i t í c h h ợ p , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g - C ổ n g A V C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g C o m p o n e n t - C ổ n g H D M I 4 c ổ n g - C ổ n g U S B 3 c ổ n g - C ổ n g V G A K h ô n g - C ổ n g x u ấ t â m t h a n h C ổ n g O p t i c a l ( D i g i t a l A u d i o O u t ) - T í c h h ợ p đ ầ u t h u k ỹ t h u ậ t s ố D V B - T 2 - S m a r t T i v i / I n t e r n e t T i v i - H ệ đ i ề u h à n h , g i a o d i ệ n A n d r o i d - C á c ứ n g d ụ n g s ẵ n c ó Y o u T u b e , T r ì n h d u y ệ t w e b , Z i n g T V , Z i n g M P 3 , N e t f l i x , - G o o g l e P l a y , F i l m + - C á c ứ n g d ụ n g p h ổ b i ế n c ó t h ể t ả i t h ê m F P T P l a y , N h ạ c c ủ a t u i , H T V O n l i n e , G a m e - A s p h a l t 8 , C l i p T V - Đ i ề u k h i ể n t i v i b ằ n g đ i ệ n t h o ạ i B ằ n g ứ n g d ụ n g V i d e o & T V S i d e V i e w - K ế t n ố i k h ô n g d â y v ớ i đ i ệ n t h o ạ i , m á y t í n h b ả n g C h i ế u m à n h ì n h S c r e e n - - M i r r o r i n g , W i f i D i r e c t - K ế t n ố i B à n p h í m , c h u ộ t C ó - T ư ơ n g t á c t h ô n g m i n h T ì m k i ế m b ằ n g g i ọ n g n ó i ( 4 2 n g ô n n g ữ ) - B ộ v i x ử l ý 4 K X 1 E X T R E M E

  • Tivi Sony Smart 100 inch KD-100Z9D, 4K Ultra HDR, 3D, MXR 1000Hz
  • Tivi Sony Smart 100 inch KD-100Z9D, 4K Ultra HDR, 3D, MXR 1000Hz

Bình luận

Xin chờ giây lát