TIVI QLED SAMSUNG QA88Q9FAMKXXV 88 INCH

Thương hiệu: Samsung

- M o d e l : Q A 8 8 Q 9 F A M K X X V - H ã n g s ả n x u ấ t : S a m s u n g - L o ạ i T i v i : T i v i Q L E D - K í c h t h ư ớ c m à n h ì n h : 8 8 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i : U H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p i x e l s ) - B ộ v i x ử l í : Q u a d - C o r e - S m a r t T i v i : C ó - T i v i m à n h ì n h p h ẳ n g - T í c h h ợ p đ ầ u t h u K T S : D V B - T 2 - T ổ n g c ô n g s u...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

TIVI QLED SAMSUNG QA88Q9FAMKXXV 88 INCH
349.900.000₫

Mô tả sản phẩm

- M o d e l : Q A 8 8 Q 9 F A M K X X V - H ã n g s ả n x u ấ t : S a m s u n g - L o ạ i T i v i : T i v i Q L E D - K í c h t h ư ớ c m à n h ì n h : 8 8 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i : U H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p i x e l s ) - B ộ v i x ử l í : Q u a d - C o r e - S m a r t T i v i : C ó - T i v i m à n h ì n h p h ẳ n g - T í c h h ợ p đ ầ u t h u K T S : D V B - T 2 - T ổ n g c ô n g s u ấ t l o a : 6 0 W - S ố l ư ợ n g l o a : 4 . 2 c h - C ổ n g W i F i : C ó - C ổ n g I n t e r n e t ( L A N ) : C ó - C ổ n g H D M I : C ó - C ổ n g U S B : C ó - C h i a s ẻ t h ô n g m i n h : S a m s u n g S m a r t V i e w - H ệ đ i ề u h à n h - G i a o d i ệ n : T i z e n - K í c h t h ư ớ c c ó c h â n đ ế : 1 9 7 9 . 0 X 1 1 7 1 . 1 X 3 8 7 . 0 m m - K í c h t h ư ớ c k h ô n g c h â n đ ế : 1 9 7 9 . 0 X 1 1 3 1 . 2 X 3 0 . 3 m m - X u ấ t x ứ : V i ệ t N a m - N ă m s ả n x u ấ t : 2 0 1 7

  • TIVI QLED SAMSUNG QA88Q9FAMKXXV 88 INCH

Bình luận

Xin chờ giây lát