Tivi OLED LG - 55EG9A7T - 55 inch

Thương hiệu: LG

- L o ạ i t i v i : S m a r t T i v i O L E D , 5 5 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i : F u l l H D - H ệ đ i ề u h à n h : W e b O S - Ứ n g d ụ n g : T r ì n h d u y ệ t w e b , Y o u T u b e , N e t f l i x , Z i n g T V , Z i n g M p 3 , V n E x p r e s s , F i l m + , F P T P l a y , C l i p . v n , T h e K a r a o k e C h a n e l - R e m o t e t h ô n g m i n h : C ó r e m o t e t h ô n g m...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Tivi OLED LG - 55EG9A7T - 55 inch
37.990.000₫ - 43.990.000₫
Tivi OLED LG - 55EG9A7T - 55 inch digicity.vn/tv-4k/tivi-oled-lg-55eg9a7t-55-inch.html
37.990.000₫
Tivi OLED LG - 55EG9A7T - 55 inch digicity.vn/tivi-lg/tivi-oled-lg-55eg9a7t-55-inche.html
43.990.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i t i v i : S m a r t T i v i O L E D , 5 5 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i : F u l l H D - H ệ đ i ề u h à n h : W e b O S - Ứ n g d ụ n g : T r ì n h d u y ệ t w e b , Y o u T u b e , N e t f l i x , Z i n g T V , Z i n g M p 3 , V n E x p r e s s , F i l m + , F P T P l a y , C l i p . v n , T h e K a r a o k e C h a n e l - R e m o t e t h ô n g m i n h : C ó r e m o t e t h ô n g m i n h ( đ i k è m T V ) - Đ i ề u k h i ể n T V b ằ n g đ i ệ n t h o ạ i : B ằ n g ứ n g d ụ n g L G T V P l u s - K ế t n ố i i n t e r n e t : C ổ n g L A N , W i f i - C ổ n g H D M I : 3 c ổ n g - C ổ n g U S B : 2 c ổ n g - T h i ế t k ế s i ê u m ỏ n g , s a n g t r ọ n g v à h i ệ n đ ạ i - C ô n g n g h ệ m à n h ì n h O L E D c h o c h ấ t l i ệ u h ì n h ả n h t u y ệ t đ ẹ p . - G i a o d i ệ n W e b O S t h ô n g m i n h d ễ s ử d ụ n g . - R e m o t e t h ô n g m i n h đ a n h i ệ m c h o p h é p t h a o t á c n h a n h . - K í c h t h ư ớ c c ó c h â n , đ ặ t b à n : N g a n g 1 2 2 . 9 c m - C a o 7 5 . 9 c m - D à y 2 2 . 5 c m - K í c h t h ư ớ c k h ô n g c h â n , t r e o t ư ờ n g : N g a n g 1 2 2 . 9 c m - C a o 7 1 . 5 c m - D à y 4 . 9 c m - X u ấ t x ứ : V i ệ t N a m - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Tivi OLED LG -  55EG9A7T - 55 inch

Bình luận

Xin chờ giây lát