TIVI OLED 4K LG 65C6T 65 INCH, MÀN HÌNH CONG

Thương hiệu: LG

L o ạ i t i v i S m a r t T i v i O L E D C o n g 3 D K í c h t h ư ớ c 6 5 i n c h Đ ộ p h â n g i ả i 4 K U l t r a H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p x ) H i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R K ế t n ố i K ế t n ố i I n t e r n e t W i f i t í c h h ợ p , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g C ổ n g A V C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g C o m p o n e n t C ổ n g H D M I 3 c ổ n g C ổ n g U S B...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

TIVI OLED 4K LG 65C6T 65 INCH, MÀN HÌNH CONG
78.900.000₫ - 83.900.000₫
TIVI OLED 4K LG 65C6T 65 INCH, MÀN HÌNH CONG digicity.vn/tv-4k/smart-tivi-oled-cong-lg-65-inch-65c6t-uhd-premium-3d-hdr.html
78.900.000₫
TIVI OLED 4K LG 65C6T 65 INCH, MÀN HÌNH CONG digicity.vn/tv-man-hinh-cong/tivi-oled-4k-lg-65c6t-65-inch-man-hinh-cong.html
83.900.000₫

Mô tả sản phẩm

L o ạ i t i v i S m a r t T i v i O L E D C o n g 3 D K í c h t h ư ớ c 6 5 i n c h Đ ộ p h â n g i ả i 4 K U l t r a H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p x ) H i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R K ế t n ố i K ế t n ố i I n t e r n e t W i f i t í c h h ợ p , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g C ổ n g A V C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g C o m p o n e n t C ổ n g H D M I 3 c ổ n g C ổ n g U S B 3 c ổ n g C ổ n g V G A K h ô n g C ổ n g x u ấ t â m t h a n h C ổ n g O p t i c a l ( D i g i t a l A u d i o O u t ) T í c h h ợ p đ ầ u t h u k ỹ t h u ậ t s ố D V B - T 2 S m a r t T i v i / I n t e r n e t T i v i H ệ đ i ề u h à n h , g i a o d i ệ n W e b O S 3 . 0 C á c ứ n g d ụ n g s ẵ n c ó Y o u T u b e , T r ì n h d u y ệ t w e b , N e t f l i x Đ i ề u k h i ể n t h ô n g m i n h C ó M a g i c r e m o t e Đ i ề u k h i ể n t i v i b ằ n g đ i ệ n t h o ạ i B ằ n g ứ n g d ụ n g L G T V R e m o t e , L G T i v i P l u s K ế t n ố i k h ô n g d â y v ớ i đ i ệ n t h o ạ i , m á y t í n h b ả n g C h u y ể n v i d e o , ả n h v ớ i L G S m a r t s h a r e K ế t n ố i B à n p h í m , c h u ộ t C ó T ư ơ n g t á c t h ô n g m i n h N h ậ n d ạ n g g i ọ n g n ó i q u a R e m o t e , M a g i c Z o o m , M a g i c M o b i l e C o n n e c t i o n , M u s i c P l a y e r , C h ế đ ộ x e m 2 m à n h ì n h , G h i h ì n h t h ô n g m i n h T i m e M a c h i n e I I B ộ v i x ử l ý Q u a d C o r e ( 4 n h â n ) C ô n g n g h ệ h ì n h ả n h , â m t h a n h C ô n g n g h ệ h ì n h ả n h 4 K H D R ( H i g h D y n a m i c R a n g e ) , P i x e l D i m m i n g , C o l o r P r i m e P r o , B i l l i o n R i c h C o l o r , U H D A P r e m i u m T i v i 3 D C ó C ô n g n g h ệ â m t h a n h L o a H a r m a n / K a r d o n , C l e a r V o i c e T ổ n g c ô n g s u ấ t l o a 4 0 W

  • TIVI OLED 4K LG 65C6T 65 INCH, MÀN HÌNH CONG
  • TIVI OLED 4K LG 65C6T 65 INCH, MÀN HÌNH CONG

Bình luận

Xin chờ giây lát