TIVI OLED 4K LG 65 INCH 65B6T 65 INCH

Thương hiệu: LG

L o ạ i t i v i S m a r t T i v i O L E D K í c h t h ư ớ c 6 5 i n c h Đ ộ p h â n g i ả i 4 K U l t r a H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p x ) H i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R K ế t n ố i K ế t n ố i I n t e r n e t W i f i t í c h h ợ p , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g C ổ n g A V C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g C o m p o n e n t C ổ n g H D M I C ó C ổ n g U S B C ó T í c h h ợ p...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

TIVI OLED 4K LG 65 INCH 65B6T 65 INCH
78.900.000₫

Mô tả sản phẩm

L o ạ i t i v i S m a r t T i v i O L E D K í c h t h ư ớ c 6 5 i n c h Đ ộ p h â n g i ả i 4 K U l t r a H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p x ) H i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R K ế t n ố i K ế t n ố i I n t e r n e t W i f i t í c h h ợ p , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g C ổ n g A V C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g C o m p o n e n t C ổ n g H D M I C ó C ổ n g U S B C ó T í c h h ợ p đ ầ u t h u k ỹ t h u ậ t s ố D V B - T 2 S m a r t T i v i / I n t e r n e t T i v i H ệ đ i ề u h à n h , g i a o d i ệ n W e b O S 3 . 0 Đ i ề u k h i ể n t i v i b ằ n g đ i ệ n t h o ạ i B ằ n g ứ n g d ụ n g L G T V R e m o t e , L G T i v i P l u s K ế t n ố i k h ô n g d â y v ớ i đ i ệ n t h o ạ i , m á y t í n h b ả n g C h u y ể n v i d e o , ả n h v ớ i L G S m a r t s h a r e K ế t n ố i B à n p h í m , c h u ộ t C ó C ô n g n g h ệ h ì n h ả n h , â m t h a n h C ô n g n g h ệ h ì n h ả n h N â n g c ấ p h ì n h ả n h g ầ n c h u ẩ n 4 K , U L T R A L u m i n a n c e , T r u U L T R A H D E n g i n e , 3 D C o l o r M a p p i n g T i v i 3 D K h ô n g C ô n g n g h ệ â m t h a n h D o l b y D i g i t a l , L o a H a r m a n / K a r d o n , D T S C o d e c T ổ n g c ô n g s u ấ t l o a 4 0 W

  • TIVI OLED 4K LG 65 INCH 65B6T 65 INCH
  • TIVI OLED 4K LG 65 INCH 65B6T 65 INCH

Bình luận

Xin chờ giây lát