Tivi Led LG 105UC9T 105 inch 5K Ultra Hd màn hình cong

Thương hiệu: LG

- T u y ệ t p h ẩ m S i ê u K h ủ n g T V 5 K U l t r a H D L G 1 0 5 U C 9 T l ớ n n h ấ t Đ ầ u t i ê n t r ê n t h ế g i ớ i , - M à n h ì n h 1 0 5 I n c h c ự c l ớ n , m à n h ì n h c o n g ấ n t ư ợ n g - T ấ m n ề n I P S 5 K c ự c b ề n - Đ ộ p h â n g i ả i U l t r a H D 5 K 5 1 2 0 x 2 1 6 0 - H ì n h ả n h c h u ẩ n p h i m c h i ế u r ạ p 2 1 : 9 C i n e V u - H ệ t h ố n g l o a...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Tivi Led LG 105UC9T 105 inch 5K Ultra Hd màn hình cong
899.000.000₫ - 1.550.000.000₫
Tivi Led LG 105UC9T 105 inch 5K Ultra Hd màn hình cong digicity.vn/tv-man-hinh-cong/tivi-led-l..105-inch-5k-ultra-hd-man-hinh-cong.html
899.000.000₫
Tivi Led LG 105UC9T 105 inch 5K Ultra Hd màn hình cong digicity.vn/tivi-lg/tivi-led-lg-105uc9t-105-inch-5k-ultra-hd-man-hinh-cong.html
1.550.000.000₫
Tivi Led LG 105UC9T 105 inch 5K Ultra Hd màn hình cong digicity.vn/tivi-man-hinh-cong/tivi-led..105-inch-5k-ultra-hd-man-hinh-cong.html
1.550.000.000₫

Mô tả sản phẩm

- T u y ệ t p h ẩ m S i ê u K h ủ n g T V 5 K U l t r a H D L G 1 0 5 U C 9 T l ớ n n h ấ t Đ ầ u t i ê n t r ê n t h ế g i ớ i , - M à n h ì n h 1 0 5 I n c h c ự c l ớ n , m à n h ì n h c o n g ấ n t ư ợ n g - T ấ m n ề n I P S 5 K c ự c b ề n - Đ ộ p h â n g i ả i U l t r a H D 5 K 5 1 2 0 x 2 1 6 0 - H ì n h ả n h c h u ẩ n p h i m c h i ế u r ạ p 2 1 : 9 C i n e V u - H ệ t h ố n g l o a 7 . 2 c ô n g s u ấ t 1 5 0 W t h i ế t k ế b ở i H a r m a n / K a r d o n - G i ả i t r í t h ô n g m i n h L G S m a r t + T V t r ê n n ề n W e b O S - G ó c n h ì n c ự c đ ạ i 1 7 8 / 1 7 8 - B ộ x ử l ý h ì n h ả n h T r i p l e X D E n g i n e t i ê n t i ế n n h ấ t - C ô n g n g h ệ 4 K U l t r a H D 3 D + - B à o h à n h : 2 4 t h á n g - X u ấ t x ứ : V i ệ t N a m

  • Tivi Led LG 105UC9T 105 inch 5K Ultra Hd màn hình cong
  • Tivi Led LG 105UC9T 105 inch 5K Ultra Hd màn hình cong

Bình luận

Xin chờ giây lát