Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300

Thương hiệu: Samsung

- L o ạ i T i v i : S m a r t T i v i - K í c h c ỡ m à n h ì n h : 4 9 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i : F u l l H D - C h ỉ s ố c h u y ể n đ ộ n g r õ n é t : 6 0 H z - C ổ n g H D M I : 2 c ổ n g - U S B : 1 c ổ n g - T í c h h ợ p đ ầ u t h u k ỹ t h u ậ t s ố : D V B - T 2 - H ệ đ i ề u h à n h , g i a o d i ệ n : T i z e n O S - C ô n g n g h ệ x ử l ý h ì n h ả n h : M i c r o D i m m i...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
tiki.vn

Công Ty Cổ Phần Ti Ki

Website: tiki.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300
11.290.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300
12.890.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i T i v i : S m a r t T i v i - K í c h c ỡ m à n h ì n h : 4 9 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i : F u l l H D - C h ỉ s ố c h u y ể n đ ộ n g r õ n é t : 6 0 H z - C ổ n g H D M I : 2 c ổ n g - U S B : 1 c ổ n g - T í c h h ợ p đ ầ u t h u k ỹ t h u ậ t s ố : D V B - T 2 - H ệ đ i ề u h à n h , g i a o d i ệ n : T i z e n O S - C ô n g n g h ệ x ử l ý h ì n h ả n h : M i c r o D i m m i n g , W i d e C o l o r E n h a n c e r - C ô n g n g h ệ â m t h a n h : D o l b y D i g i t a l P l u s - T ổ n g c ô n g s u ấ t l o a : 2 0 W ( 2 l o a ) - C ô n g s u ấ t : 1 2 5 W - K í c h t h ư ớ c c ó c h â n , đ ặ t b à n : N g a n g 1 0 9 . 6 8 c m - C a o 7 4 . 2 8 c m - D à y 2 2 . 4 5 c m - K h ố i l ư ợ n g c ó c h â n : 1 2 . 1 k g - K í c h t h ư ớ c k h ô n g c h â n , t r e o t ư ờ n g : N g a n g 1 0 9 . 6 8 c m - C a o 6 7 . 6 2 c m - D à y 8 . 8 c m - K h ố i l ư ợ n g k h ô n g c h â n : 1 2 k g - N ơ i s ả n x u ấ t : V i ệ t N a m - N ă m s ả n x u ấ t : 2 0 1 6

  • Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300
  • Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300
  • Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300
  • Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300
  • Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300
  • Smart Tivi Samsung 49 inch UA49K5300

Bình luận

Xin chờ giây lát