Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS

Thương hiệu: Samsung

- H ã n g s ả n x u ấ t : S u m s u n g - T i v i m à n h ì n h p h ẳ n g v i ề n s i ê u m ỏ n g - Đ ộ p h â n g i ả i U l t r a H D / 4 K H D R - K h ả n ă n g h i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R - T h i ế t k ế S i ê u m ỏ n g U l t r a S l i m - C ô n g n g h ệ h ì n h Ả n h U H D D i m m i n g , C r y s t a l C o l o r , A u t o D e p t h E n h a n c e r - S m a r t T i v i h ệ đ i ề u...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

SMART TIVI SAMSUNG 49 INCH 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS
15.990.000₫
sellbuy.vn

sellbuy.vn

Website: sellbuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS
18.900.000₫
megacenter.vn

megacenter.vn

Website: megacenter.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS
19.700.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : S u m s u n g - T i v i m à n h ì n h p h ẳ n g v i ề n s i ê u m ỏ n g - Đ ộ p h â n g i ả i U l t r a H D / 4 K H D R - K h ả n ă n g h i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R - T h i ế t k ế S i ê u m ỏ n g U l t r a S l i m - C ô n g n g h ệ h ì n h Ả n h U H D D i m m i n g , C r y s t a l C o l o r , A u t o D e p t h E n h a n c e r - S m a r t T i v i h ệ đ i ề u h à n h T i z e n O S - S m a r t T h i n g s - T ư ơ n g t á c I n t e r n e t o f T h i n g s - V i x ử l ý Q u a d C o r e 4 n h â n m ạ n h m ẽ - Q u i c k C o n n e c t : K ế t n ố i Đ i ệ n t h o ạ i v ớ i T V q u a 1 b ư ớ c v ớ i B l u e t o o t h 4 . 0 - K ế t n ố i : W i f i , U S B , H D M I - X u ấ t x ứ : V i ệ t N a m - B ả o h à n h : 2 4 T h á n g

  • Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS
  • Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS
  • Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS
  • Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS
  • Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS
  • Smart Tivi Samsung 49 inch 49KU6400, 4K UHD, TIZEN OS

Bình luận

Xin chờ giây lát