Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V

Thương hiệu: Panasonic

- H ã n g s ả n x u ấ t : P a n a s o n i c - L o ạ i T i v i : S m a r t T i v i - K í c h c ỡ m à n h ì n h : 4 9 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i : U l t r a H D 4 K - C h ỉ s ố c h u y ể n đ ộ n g r õ n é t : H ã n g k h ô n g c ô n g b ố - K ế t n ố i - K ế t n ố i I n t e r n e t : W i f i t í c h h ợ p s ẵ n , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g - C ổ n g H D M I : 3 c ổ n g - C ổ n g A V :...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
noithatmiennam.com

noithatmiennam.com

Website: noithatmiennam.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
12.100.000₫
dienmaytantien.vn

dienmaytantien.vn

Website: dienmaytantien.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
12.200.000₫
mymall.vn

mymall.vn

Website: mymall.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Smart Tivi Panasonic 49 Inch TH-49DX650V
12.905.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
15.390.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : P a n a s o n i c - L o ạ i T i v i : S m a r t T i v i - K í c h c ỡ m à n h ì n h : 4 9 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i : U l t r a H D 4 K - C h ỉ s ố c h u y ể n đ ộ n g r õ n é t : H ã n g k h ô n g c ô n g b ố - K ế t n ố i - K ế t n ố i I n t e r n e t : W i f i t í c h h ợ p s ẵ n , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g - C ổ n g H D M I : 3 c ổ n g - C ổ n g A V : C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g C o m p o n e n t - C ổ n g x u ấ t â m t h a n h : C ổ n g O p t i c a l ( D i g i t a l A u d i o O u t ) - U S B : 2 c ổ n g - Đ ị n h d ạ n g v i d e o T V đ ọ c đ ư ợ c : A V I , F L V , M 4 V , M K V , V O B , M P 4 , 3 G P , W M V - Đ ị n h d ạ n g p h ụ đ ề T V đ ọ c đ ư ợ c : S R T - Đ ị n h d ạ n g h ì n h ả n h T V đ ọ c đ ư ợ c : J P E G - Đ ị n h d ạ n g â m t h a n h T V đ ọ c đ ư ợ c : W A V , W M A , F L A C , A A C , M P 3 - T í c h h ợ p đ ầ u t h u k ỹ t h u ậ t s ố : D V B - T 2 - T h ô n g t i n S m a r t T i v i / I n t e r n e t T i v i ( C ậ p n h ậ t đ ế n n g à y 1 0 / 7 / 2 0 1 6 ) - H ệ đ i ề u h à n h , g i a o d i ệ n : F i r e f o x O S - C á c ứ n g d ụ n g s ẵ n c ó : Đ a n g c ậ p n h ậ t - C á c ứ n g d ụ n g p h ổ b i ế n c ó t h ể t ả i t h ê m : Đ a n g c ậ p n h ậ t - R e m o t e t h ô n g m i n h : K h ô n g - Đ i ề u k h i ể n t i v i b ằ n g đ i ệ n t h o ạ i : B ằ n g ứ n g d ụ n g P a n a s o n i c T V R e m o t e - K ế t n ố i k h ô n g d â y v ớ i đ i ệ n t h o ạ i , m á y t í n h b ả n g : C h u y ể n h ì n h , n h ạ c , v i d e o q u a - D L N A , C h i ế u m à n h ì n h b ằ n g E a s y M i r r o r i n g - K ế t n ố i B à n p h í m , c h u ộ t : Đ a n g c ậ p n h ậ t - T ư ơ n g t á c t h ô n g m i n h : K h ô n g - C ô n g n g h ệ h ì n h ả n h , â m t h a n h - C ô n g n g h ệ x ử l ý h ì n h ả n h : A d a p t i v e B a c k l i g h t D i m m i n g , T ấ m n ề n I P S v ớ i c ô n g - n g h ệ S u p e r B r i g h t P a n e l , N â n g c ấ p h ì n h ả n h l ê n 4 K , K h ử đ i ể m ả n h n h i ễ u D o t n o i s e r e d u c t i o n - T i v i 3 D : K h ô n g - C ô n g n g h ệ â m t h a n h : V R - A u d i o S u r r o u n d 2 . 1 - T ổ n g c ô n g s u ấ t l o a : 2 0 W ( 2 l o a m ỗ i l o a 1 0 W ) - T h ô n g t i n c h u n g - C ô n g s u ấ t : Đ a n g c ậ p n h ậ t - K í c h t h ư ớ c c ó c h â n , đ ặ t b à n : N g a n g 1 1 0 . 6 c m - C a o 6 6 . 9 c m - D à y 3 6 . 4 c m - K h ố i l ư ợ n g c ó c h â n : Đ a n g c ậ p n h ậ t - K í c h t h ư ớ c k h ô n g c h â n , t r e o t ư ờ n g : N g a n g 1 1 0 . 6 c m - C a o 6 4 . 6 c m - D à y 8 . 1 c m - K h ố i l ư ợ n g k h ô n g c h â n : Đ a n g c ậ p n h ậ t - X u ấ t x ứ : V i ệ t N a m - B ả o h à n h : 2 4

  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V
  • Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49DX650V

Bình luận

Xin chờ giây lát