SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS

Thương hiệu: Samsung

- L o ạ i t i v i S m a r t T i v i C o n g - K í c h t h ư ớ c 8 8 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i 4 K U l t r a H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p x ) - H i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R - K ế t n ố i I n t e r n e t W i f i t í c h h ợ p , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g - C ổ n g A V C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g C o m p o n e n t - C ổ n g H D M I 4 c ổ n g - C ổ n g U S B 3 c ổ n...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
haitauplaza.com

haitauplaza.com

Website: haitauplaza.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS
299.000.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS
333.990.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i t i v i S m a r t T i v i C o n g - K í c h t h ư ớ c 8 8 i n c h - Đ ộ p h â n g i ả i 4 K U l t r a H D ( 3 8 4 0 x 2 1 6 0 p x ) - H i ể n t h ị n ộ i d u n g 4 K H D R - K ế t n ố i I n t e r n e t W i f i t í c h h ợ p , C ổ n g L A N c ắ m d â y m ạ n g - C ổ n g A V C ó c ổ n g C o m p o s i t e v à c ổ n g C o m p o n e n t - C ổ n g H D M I 4 c ổ n g - C ổ n g U S B 3 c ổ n g - C ổ n g V G A K h ô n g - C ổ n g x u ấ t â m t h a n h C ổ n g O p t i c a l ( D i g i t a l A u d i o O u t ) - T í c h h ợ p đ ầ u t h u k ỹ t h u ậ t s ố D V B - T 2 C - S m a r t T i v i / I n t e r n e t T i v i - H ệ đ i ề u h à n h , g i a o d i ệ n T i z e n O S - C á c ứ n g d ụ n g s ẵ n c ó Y o u T u b e , T r ì n h d u y ệ t w e b - Đ i ề u k h i ể n t i v i b ằ n g đ i ệ n t h o ạ i B ằ n g ứ n g d ụ n g S a m s u n g S m a r t V i e w - K ế t n ố i k h ô n g d â y v ớ i đ i ệ n t h o ạ i , m á y t í n h b ả n g C h i ế u m à n h ì n h S c r e e n - M i r r o r i n g , P h ả n c h i ế u h ì n h ả n h W i - F i ® D i r e c t , D L N A - K ế t n ố i B à n p h í m , c h u ộ t C ó - B ộ v i x ử l ý Q u a d C o r e ( 4 n h â n ) - C ô n g n g h ệ h ì n h ả n h , â m t h a n h - C ô n g n g h ệ h ì n h ả n h 4 K H D R ( H i g h D y n a m i c R a n g e ) , Q u a n t u m D o t D i s p l a y , R e m a s t e r i n g E n g i n e , P r e c i s i o n B l a c k P r o , S u p r e m e U H D D i m m i n g , P e a k I l l u m i n a t o r U l t i m a t e - T i v i 3 D K h ô n g - C ô n g n g h ệ â m t h a n h D o l b y D i g i t a l P l u s , D T S C o d e c - T ổ n g c ô n g s u ấ t l o a 7 0 W - K í c h t h ư ớ c c ó c h â n , đ ặ t b à n : N g a n g 1 9 6 3 . 1 c m - C a o 1 2 1 7 . 3 c m - D à y 4 3 5 . 8 c m - K í c h t h ư ớ c k h ô n g c h â n , t r e o t ư ờ n g : N g a n g 1 9 6 3 . 1 c m - C a o 1 1 3 4 . 7 c m - D à y 1 9 0 . 2 c m - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS
  • SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS
  • SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS
  • SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS
  • SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS
  • SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS
  • SMART TIVI CONG SAMSUNG 88 INCH 88KS9800, 4K SUHD, HDR, TIZEN OS

Bình luận

Xin chờ giây lát