Nồi Áp Suất Comet CM6157

Thương hiệu: Comet

- T ê n s ả n p h ẩ m : N ồ i á p s u ấ t C o m e t C M 6 1 5 7 - M o d e l : C M 6 1 5 7 - D u n g t í c h : 5 L - C ô n g s u ấ t : 9 0 0 W - C h ứ c n ă n g : H ầ m , C h ư n g , H ấ p , N ấ u … - L o ạ i đ i ề u k h i ể n : C ơ - D ò n g đ i ệ n h o ạ t đ ộ n g : 2 2 0 V / 5 0 H - C ô n g n g h ệ s ả n x u ấ t : T r u n g Q u ố c - T h u ơ n g h i ệ u : V i ệ t N a m - B ả o h à n h : 1 2...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Nồi áp suất Comet CM6157
1.050.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Nồi áp suất Comet CM6157
1.053.000₫
dienmaythudo.com

dienmaythudo.com

Website: dienmaythudo.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Nồi áp suất Comet CM6157
1.080.000₫

Mô tả sản phẩm

- T ê n s ả n p h ẩ m : N ồ i á p s u ấ t C o m e t C M 6 1 5 7 - M o d e l : C M 6 1 5 7 - D u n g t í c h : 5 L - C ô n g s u ấ t : 9 0 0 W - C h ứ c n ă n g : H ầ m , C h ư n g , H ấ p , N ấ u … - L o ạ i đ i ề u k h i ể n : C ơ - D ò n g đ i ệ n h o ạ t đ ộ n g : 2 2 0 V / 5 0 H - C ô n g n g h ệ s ả n x u ấ t : T r u n g Q u ố c - T h u ơ n g h i ệ u : V i ệ t N a m - B ả o h à n h : 1 2 t h á n g

  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157
  • Nồi Áp Suất Comet CM6157

Bình luận

Xin chờ giây lát