Máy Sấy Quần Áo Bosch WTW86561GB 7kg

Thương hiệu: Bosch

+ N h ã n n ă n g l ư ợ n g A + + C ô n g n g h ệ n g ư n g t ụ + 1 0 c h ư ơ n g t r ì n h s ấ y + H i ể n t h ị t h ô n g t i n L C D + C à i đ ặ t t h ờ i g i a n t r ư ớ c 2 4 h + Đ è n b ê n t r o n g l ồ n g + A c t i v e S t e a m T e c h n o l o g y + D U O - T r o n i c + S e n s i t i v e D r y i n g D e s i g n D r u m + T i ê u t h ụ 2 6 2 k W / n ă m + T ự đ ộ n g ổ n đ ị n h t ả...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Sấy Quần Áo Bosch WTW86561GB 7kg
32.800.000₫

Mô tả sản phẩm

+ N h ã n n ă n g l ư ợ n g A + + C ô n g n g h ệ n g ư n g t ụ + 1 0 c h ư ơ n g t r ì n h s ấ y + H i ể n t h ị t h ô n g t i n L C D + C à i đ ặ t t h ờ i g i a n t r ư ớ c 2 4 h + Đ è n b ê n t r o n g l ồ n g + A c t i v e S t e a m T e c h n o l o g y + D U O - T r o n i c + S e n s i t i v e D r y i n g D e s i g n D r u m + T i ê u t h ụ 2 6 2 k W / n ă m + T ự đ ộ n g ổ n đ ị n h t ả i t r ọ n g + K h ó a t r ẻ e m + B á o k ế t t h ú c c h ư ơ n g t r ì n h + L ồ n g s ấ y : T h é p k h ô n g g ỉ + C ó t h ể đ ặ t d ư ớ i t ủ b ế p + M à u s ắ c : M à u t r ắ n g .

  • Máy Sấy Quần Áo Bosch WTW86561GB 7kg
  • Máy Sấy Quần Áo Bosch WTW86561GB 7kg

Bình luận

Xin chờ giây lát