Máy sấy Electrolux EDV7552 7.5 kg

Thương hiệu: Electrolux

- L o ạ i m á y s ấ y : M á y s ấ y c ử a n g a n g - L o ạ i l ồ n g s ấ y : L ồ n g n g a n g - l ư ợ n g s ấ y : 7 . 5 k g - C ô n g n g h ệ s ấ y : S ấ y t h ô n g h ơ i - Đ ộ n g c ơ : D â y c u r o a - B ả n g đ i ề u k h i ể n : N ú t n h ấ n , đ è n L E D h i ể n t h ị - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 2 2 5 0 W - K í c h t h ư ớ c : C a o 8 4 . 5 c m - N g a n g 6 0 c m - S â u 6 2 c...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy sấy Electrolux EDV7552 7.5 kg
7.690.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i m á y s ấ y : M á y s ấ y c ử a n g a n g - L o ạ i l ồ n g s ấ y : L ồ n g n g a n g - l ư ợ n g s ấ y : 7 . 5 k g - C ô n g n g h ệ s ấ y : S ấ y t h ô n g h ơ i - Đ ộ n g c ơ : D â y c u r o a - B ả n g đ i ề u k h i ể n : N ú t n h ấ n , đ è n L E D h i ể n t h ị - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 2 2 5 0 W - K í c h t h ư ớ c : C a o 8 4 . 5 c m - N g a n g 6 0 c m - S â u 6 2 c m - L ồ n g s ấ y b ằ n g t h é p k h ô n g g ỉ , b ề n b ỉ v ớ i t h ờ i g i a n . - C ô n g n g h ệ s ấ y đ ả o c h i ề u c h o s ợ i v ả i m ề m m ạ i , n h a n h c h ó n g k h ô r á o . - H ạ n c h ế t ố i đ a c á c n ế p n h ă n t r ê n q u ầ n á o n g a y c ả k h i c h ư a k ị p l ấ y r a k h ỏ i m á y . - V ậ n h à n h ê m á i , c h ố n g r u n g l ắ c , m a n g đ ế n k h ô n g g i a n y ê n t ĩ n h . - X u ấ t x ứ : T h á i L a n - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Máy sấy Electrolux EDV7552 7.5 kg
  • Máy sấy Electrolux EDV7552 7.5 kg

Bình luận

Xin chờ giây lát