Máy sấy Electrolux EDS7552S 7.5 kg

Thương hiệu: Electrolux

- L o ạ i m á y s ấ y : M á y s ấ y c ử a n g a n g - L o ạ i l ồ n g s ấ y : L ồ n g n g a n g - T r ọ n g l ư ợ n g s ấ y : 7 . 5 k g - C ô n g n g h ệ s ấ y : S ấ y t h ô n g h ơ i - Đ ộ n g c ơ : D â y c u a r o a - B ả n g đ i ề u k h i ể n : N ú t n h ấ n c ó m à n h ì n h h i ể n t h ị - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 2 2 5 0 W - T í n h n ă n g s ấ y h ơ i n ư ớ c I r o n A i d T M g...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy sấy Electrolux EDS7552S 7.5 kg
9.280.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i m á y s ấ y : M á y s ấ y c ử a n g a n g - L o ạ i l ồ n g s ấ y : L ồ n g n g a n g - T r ọ n g l ư ợ n g s ấ y : 7 . 5 k g - C ô n g n g h ệ s ấ y : S ấ y t h ô n g h ơ i - Đ ộ n g c ơ : D â y c u a r o a - B ả n g đ i ề u k h i ể n : N ú t n h ấ n c ó m à n h ì n h h i ể n t h ị - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 2 2 5 0 W - T í n h n ă n g s ấ y h ơ i n ư ớ c I r o n A i d T M g i ả m t h i ế u n ế p n h ă n t r ê n q u ầ n á o . - N h a n h c h ó n g s ấ y k h ô q u ầ n á o q u a n t r ọ n g c h ỉ t r o n g 4 0 p h ú t . - B ả o v ệ s ợ i v ả i m ề m m ạ i v ớ i c ô n g n g h ệ s ấ y đ ả o c h i ề u h i ệ n đ ạ i . - T h i ế t k ế n h ỏ g ọ n , k h ô n g c h i ế m q u á n h i ề u k h ô n g g i a n d i ệ n t í c h c ủ a g i a đ ì n h . - K í c h t h ư ớ c : C a o 8 4 . 5 c m - N g a n g 6 0 c m - S â u 6 2 c m - X u ấ t x ứ : T h á i L a n - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Máy sấy Electrolux EDS7552S 7.5 kg
  • Máy sấy Electrolux EDS7552S 7.5 kg

Bình luận

Xin chờ giây lát