MÁY SẤY BRANDT BFD92AE

• 1 - 9 k g • S ấ y t h e o p h ư ơ n g p h á p b ơ m n h i ệ t • Đ i ề u k h i ể n đ i ệ n t ử • C h ư ơ n g t r ì n h h ẹ n g i ờ l ê n đ ế n 2 4 h • L ồ n g s ấ y 1 2 0 l í t • S ấ y đ ư ợ c á o s ơ m i • C h ế đ ộ M e m o A c t i v • M à n h ì n h L C D • T ự đ ộ n g c h ọ n t h ờ i g i a n s ấ y • H i ể n t h ị t h ờ i g i a n s ấ y c ò n l ạ i • C h ư ơ n g t r ì n h s ấ y : S ấ y c o t...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY SẤY BRANDT BFD92AE
33.500.000₫

Mô tả sản phẩm

• 1 - 9 k g • S ấ y t h e o p h ư ơ n g p h á p b ơ m n h i ệ t • Đ i ề u k h i ể n đ i ệ n t ử • C h ư ơ n g t r ì n h h ẹ n g i ờ l ê n đ ế n 2 4 h • L ồ n g s ấ y 1 2 0 l í t • S ấ y đ ư ợ c á o s ơ m i • C h ế đ ộ M e m o A c t i v • M à n h ì n h L C D • T ự đ ộ n g c h ọ n t h ờ i g i a n s ấ y • H i ể n t h ị t h ờ i g i a n s ấ y c ò n l ạ i • C h ư ơ n g t r ì n h s ấ y : S ấ y c o t t o n ( s ấ y k h ô / ẩ m / s ấ y đ ể l à ) , s ấ y h ỗ n h ợ p ( k h ô v à ẩ m ) , s ấ y v ả i m ỏ n g , s ấ y v ả i l e n v à s ấ y k h ô c h ố n g n h ă n ( c o t t o n , h ỗ n h ợ p ) • C h ứ c n ă n g s ấ y b ổ s u n g đ ế n 3 0 p h ú t , 6 0 p h ú t v à 9 0 p h ú t • C h ứ c n ă n g s ấ y c h ố n g n h ă n • T i ế n g b í p t h ô n g b á o v à o c u ố i c h u k ỳ s ấ y • P h i n l ọ c c h ố n g x ơ s ợ i v ả i t r ự c t i ế p • C ử a m ở 1 8 0 o C • K í c h t h ư ớ c : ( C a o x R ộ n g x S â u c m ) : 8 5 x 6 0 x 6 0

  • MÁY SẤY BRANDT BFD92AE

Bình luận

Xin chờ giây lát