Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E

Thương hiệu: Bosch

- H ã n g s ả n x u ấ t B o s c h - M ã s ả n p h ẩ m S M S 8 8 T I 0 3 E - X u ấ t x ứ : Đ ứ c - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g - C ô n g s u ấ t r ử a : 1 4 b ộ c h é n b á t - L ớ p t i ế t k i ệ m n ă n g l ư ợ n g : A + + + - T i ê u t h ụ n ă n g l ư ợ n g : - 1 0 % ; 0 . 7 3 k W / h - C h ư ơ n g t r ì n h 5 0 : 2 1 1 k W h / n ă m c h o 2 8 0 c h u k ỳ r ử a - H i ệ u q u ả s ấ y C l a...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
37.900.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS88TI03E
39.836.100₫
f5pro.vn

f5pro.vn

Website: f5pro.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Rửa Bát Bosch SMS88TI03E
40.150.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
46.666.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
Liên hệ
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Rửa Bát Bosch SMS88TI03E
46.666.000₫
thietbivesinhviet.com

thietbivesinhviet.com

Website: thietbivesinhviet.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy rửa bát BOSCH SMS88TI03E
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t B o s c h - M ã s ả n p h ẩ m S M S 8 8 T I 0 3 E - X u ấ t x ứ : Đ ứ c - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g - C ô n g s u ấ t r ử a : 1 4 b ộ c h é n b á t - L ớ p t i ế t k i ệ m n ă n g l ư ợ n g : A + + + - T i ê u t h ụ n ă n g l ư ợ n g : - 1 0 % ; 0 . 7 3 k W / h - C h ư ơ n g t r ì n h 5 0 : 2 1 1 k W h / n ă m c h o 2 8 0 c h u k ỳ r ử a - H i ệ u q u ả s ấ y C l a s s : A - Đ ộ ồ n : 4 4 d B ( l ạ i 1 P W ) - 8 c h ư ơ n g t r ì n h : A u t o 3 5 - 4 5 ° C , A u t o 4 5 - 6 5 ° C , A u t o 6 5 - 7 5 ° C , 6 0 ° C S i ê u E c o 5 0 ° C , 5 0 ° C q u a đ ê m , n h a n h c h ó n g 4 5 ° C , P r e w a s h - 5 c h ư ơ n g t r ì n h p h ụ G l o s s T ă n g C ư ờ n g Z o n e , V a r i o S p e e d ​ ​ P l u s , H a l f L o a d , v ệ s i n h P l u s v ớ i 6 m ứ c n h i ệ t đ ộ c ó S ấ y E c o Z e o l i t h - M à n h ì n h T F T c ó m à u , đ ộ p h â n g i ả i c a o h i ể n t h ị c á c b i ể u t ư ợ n g đ ồ h ọ a v à v ă n b ả n đ ơ n g i ả n - Đ ồ n g h ồ t h ờ i g i a n t h ự c R e a l T i m e D i s p l a y - A n t i F i n g e r p r i n t – l ớ p p h ủ đ ặ c b i ệ t b ả o v ệ c h ố n g d ấ u v â n t a y t r ư ớ c - C á c g i ỏ V a r i o F l e x P r o v ớ i n h ữ n g m ả n g m à u đ ỏ b ộ p h ậ n c h u y ể n đ ộ n g - D r a w e r V a r i o 3 P r o – n â n g c a o đ ộ t ả i - K í c h t h ư ớ c ( H x W x D ) : 8 4 , 5 x 6 0 x 6 0 c m

  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E
  • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E

Bình luận

Xin chờ giây lát