MÁY GIĂT THÂN VUÔNG SHARP ES-U78GV-G

K h ố i l ư ợ n g g i ặ t ( k g ) : 7 . 8 N ắ p m á y g i ặ t : N h ự a L ồ n g g i ặ t : P u m p - u p k h ô n g l ỗ M â m g i ặ t : D o l p h i n M â m g i ặ t p h ủ b ạ c A g : C ó M à n h ì n h L E D : C ó N g ă n b ộ t g i ặ t : C ó N g ă n n ư ớ c g i ặ t : C ó N g ă n n ư ớ c x ả : C ó B ộ l ọ c x ơ v ả i : 1 h ộ p V ắ t k h ô : C ó ( 9 0 / 6 0 / 3 0 P h ú t ) C h ư ơ n g t r ì n h g i...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY GIĂT THÂN VUÔNG SHARP ES-U78GV-G
4.300.000₫

Mô tả sản phẩm

K h ố i l ư ợ n g g i ặ t ( k g ) : 7 . 8 N ắ p m á y g i ặ t : N h ự a L ồ n g g i ặ t : P u m p - u p k h ô n g l ỗ M â m g i ặ t : D o l p h i n M â m g i ặ t p h ủ b ạ c A g : C ó M à n h ì n h L E D : C ó N g ă n b ộ t g i ặ t : C ó N g ă n n ư ớ c g i ặ t : C ó N g ă n n ư ớ c x ả : C ó B ộ l ọ c x ơ v ả i : 1 h ộ p V ắ t k h ô : C ó ( 9 0 / 6 0 / 3 0 P h ú t ) C h ư ơ n g t r ì n h g i ặ t : 6 ( G i ặ t t h ư ờ n g / G i ặ t đ ồ d à y / G i ặ t n h a n h / G i ặ t đ ồ m ỏ n g / G i ặ t đ ồ t r ẻ e m / L à m s ạ c h l ồ n g g i ặ t ) T ự đ ộ n g l à m s ạ c h l ồ n g g i ặ t : C ó T ự đ ộ n g k h ở i đ ộ n g l ạ i : C ó T h ờ i g i a n g i ặ t t i ê u c h u ẩ n ( p h ú t ) : 5 6 T ố c đ ộ v ắ t ( v ò n g / p h ú t ) : 7 3 0 L ư ợ n g n ư ớ c t i ê u t h ụ ( L ) : 1 7 1 L ư ợ n g đ i ệ n t i ê u t h ụ k h i g i ặ t ( W ) : 9 5 L ư ợ n g đ i ệ n t i ê u t h ụ k h i c h ờ ( W ) : 0 . 6 Đ i ệ n á p s ử d ụ n g ( V / H z ) : 2 2 0 V / 5 0 H z K í c h t h ư ớ c m á y g i ặ t ( R ộ n g x C a o x S â u ) ( m m ) : 5 3 0 x 5 7 5 x 9 6 0 K h ố i l ư ợ n g m á y g i ặ t ( k g ) : 3 3

  • MÁY GIĂT THÂN VUÔNG SHARP  ES-U78GV-G
  • MÁY GIĂT THÂN VUÔNG SHARP  ES-U78GV-G

Bình luận

Xin chờ giây lát