Máy giạt lồng đứng LG 8,5kg T2385VSPL

- K i ể u m á y g i ặ t : C ử a t r ê n - K i ể u l ồ n g g i ặ t : L ồ n g đ ứ n g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 8 . 5 K g - T r u y ề n đ ộ n g : D ẫ n đ ộ n g t r ự c t i ế p - C ô n g n g h ệ g i ặ t : P u n c h + 3 , T u r b o D r u m - T h i ế t k ế l ồ n g g i ặ t : L ồ n g g i ặ t T u r b o D r u m - K í c h t h ư ớ c ( R x S x C ) : 5 9 x 6 0 . 6 x 9 9 . 2 c m - C h ấ t l i ệ u l ồ n...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy giạt lồng đứng LG 8,5kg T2385VSPL
6.190.000₫

Mô tả sản phẩm

- K i ể u m á y g i ặ t : C ử a t r ê n - K i ể u l ồ n g g i ặ t : L ồ n g đ ứ n g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 8 . 5 K g - T r u y ề n đ ộ n g : D ẫ n đ ộ n g t r ự c t i ế p - C ô n g n g h ệ g i ặ t : P u n c h + 3 , T u r b o D r u m - T h i ế t k ế l ồ n g g i ặ t : L ồ n g g i ặ t T u r b o D r u m - K í c h t h ư ớ c ( R x S x C ) : 5 9 x 6 0 . 6 x 9 9 . 2 c m - C h ấ t l i ệ u l ồ n g g i ặ t : T h é p k h ô n g g ỉ - T í n h n ă n g : V ắ t k h ô n h a n h , T i ế t k i ệ m n ư ớ c , T i ế t k i ệ m đ i ệ n , T ự k h ở i đ ộ n g l ạ i k h i c ó đ i ệ n , C h ố n g x o ắ n q u ầ n á o , H ẹ n g i ờ , T ự đ ộ n g v ệ s i n h l ồ n g g i ặ t - X u ấ t x ứ : C h í n h h ã n g - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Máy giạt lồng đứng LG 8,5kg T2385VSPL
  • Máy giạt lồng đứng LG 8,5kg T2385VSPL

Bình luận

Xin chờ giây lát