Bếp từ Bosch PID651FC1E

Thương hiệu: Bosch

- M o d e l : P I D 6 5 1 F C 1 E - H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - 1 7 c ấ p đ ộ n h i ệ t đ ư ợ c c h i a n h ỏ p h ù h ợ p c h o n h i ề u m ó n ă n n ấ u k h á c n h a u . - C h ứ c n ă n g c h i ê n x à o v ớ i 5 c ấ p đ ộ n h i ệ t – G ồ m 3 v ù n g n ấ u c ả m ứ n g v ớ i S p r i n t c h ứ c n ă n g c h o t ừ n g k h u v ự c : + 1 v ù n g n ấ u c ó đ ư ờ n g k í n h d a o đ ộ n g 2...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp từ Bosch PID651FC1E
18.040.500₫ - 18.400.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp từ Bosch PID651FC1E
18.990.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp từ Bosch PID651FC1E
22.725.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp từ Bosch PID651FC1E
23.000.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp Từ Bosch PID651FC1E
18.400.000₫

Mô tả sản phẩm

- M o d e l : P I D 6 5 1 F C 1 E - H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - 1 7 c ấ p đ ộ n h i ệ t đ ư ợ c c h i a n h ỏ p h ù h ợ p c h o n h i ề u m ó n ă n n ấ u k h á c n h a u . - C h ứ c n ă n g c h i ê n x à o v ớ i 5 c ấ p đ ộ n h i ệ t – G ồ m 3 v ù n g n ấ u c ả m ứ n g v ớ i S p r i n t c h ứ c n ă n g c h o t ừ n g k h u v ự c : + 1 v ù n g n ấ u c ó đ ư ờ n g k í n h d a o đ ộ n g 2 1 0 ; 2 6 0 ; 3 2 0 m m c ô n g s u ấ t 2 . 2 ; 2 , 6 ; 3 . 3 k W + 1 v ù n g n ấ u 2 1 0 m m c ô n g s u ấ t 2 . 2 k W + 1 v ù n g n ấ u 1 4 5 m m c ô n g s u ấ t 1 . 4 k W – C h ứ c n ă n g B o o s t e r t ă n g c ô n g s u ấ t l ê n m ứ c t ố i đ a , t ă n g t ố c t h ờ i g i a n đ u n n ấ u – C h ứ c n ă n g l à m s ạ c h : g i ú p v ệ s i n h l à m s ạ c h b ề m ặ t k h i b ế p đ a n g h o ạ t đ ộ n g b ằ n g p h í m k h ó a t ạ m t h ờ i – L ậ p t r ì n h t h ờ i g i a n n ấ u c h o t ừ n g b ế p v à c ó b á o â m t h a n h – H ạ n c h ế t ổ n g c ô n g s u ấ t n ấ u c ủ a c ả b ế p – K h ó a t r ẻ e m a n t o à n t ự đ ộ n g h o ặ c b ằ n g t a y n g ă n n g ừ a s ự v ô t ì n h b ậ t b ế p đ ả m b ả o a n t o à n c h o t r ẻ e m – C ó c ả n h b á o n h i ệ t d ư h a i c ấ p đ ộ ( H / h ) – C h ứ c n ă n g c h i ê n x à o r á n d ễ d à n g c h o b ạ n n ấ u n h i ề u m ó n ă n h ơ n – T ắ t v ù n g n ấ u đ ã c h ọ n k h i t h i ế t l ậ p t h ờ i g i a n đ ã t r ô i q u a . – K í c h t h ư ớ c b ế p ( c h i ề u c a o , c h i ề u r ộ n g , c h i ề u s â u ) 5 1 x 5 9 2 x 5 2 2 m m – K í c h t h ư ớ c l ắ p đ ặ t ( C x R x S ) 5 1 x 7 5 0 - 7 8 0 x 4 9 0 - 5 0 0 m m - X u ấ t x ứ : C h â u  u - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E
  • Bếp từ Bosch PID651FC1E

Bình luận

Xin chờ giây lát