Bánh ăn dặm vị rong biển Pigeon

Thương hiệu: Pigeon

T h í c h h ợ p c h o t r ẻ s ơ s i n h t r o n g t h ờ i g i a n c a i s ữ a m u ộ n đ ể g i ú p p h á t t r i ể n c ơ h à m m ạ n h m ẽ c h o n h a i . T h à n h p h ầ n : B ộ t , v à t ạ i c á c n h à m á y s ả n x u ấ t s ả n p h ẩ m c a n x i c a c b o n a t , đ ã đ ư ợ c s ả n x u ấ t s ả n p h ẩ m c ó c h ứ a l ú a m ì ( g ạ o t ẻ ) g ạ o , t i n h b ộ t n g ô , đ ư ờ n g , f r u c t o...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bánh ăn dặm vị rong biển Pigeon
63.000₫ - 65.000₫
Bánh ăn dặm vị rong biển Pigeon taembe.com/vi/product/banh-an-dam-rong-bien-pigeon
63.000₫
Bánh ăn dặm vị rong biển Pigeon https://taembe.com/vi/product/banh-an-dam-rong-bien-pigeon
65.000₫

Mô tả sản phẩm

T h í c h h ợ p c h o t r ẻ s ơ s i n h t r o n g t h ờ i g i a n c a i s ữ a m u ộ n đ ể g i ú p p h á t t r i ể n c ơ h à m m ạ n h m ẽ c h o n h a i . T h à n h p h ầ n : B ộ t , v à t ạ i c á c n h à m á y s ả n x u ấ t s ả n p h ẩ m c a n x i c a c b o n a t , đ ã đ ư ợ c s ả n x u ấ t s ả n p h ẩ m c ó c h ứ a l ú a m ì ( g ạ o t ẻ ) g ạ o , t i n h b ộ t n g ô , đ ư ờ n g , f r u c t o o l i g o s a c c h a r i d e s , m u ố i , v à c á m ò i D ạ n g b á n h n g ọ t d ễ ă n v ớ i k í c h t h ư ớ c b ằ n g l ò n g b à n t a y e m b é . C h ứ a 3 0 m g c a n x i m ỗ i g ó i . K h ô n g c ó m à u t h ự c p h ẩ m , c h ấ t b ả o q u ả n h o ặ c h ư ơ n g l i ệ u . S ả n p h ẩ m b á n h ă n d ặ m g ạ o v i c á P i g e o n n h ậ p k h ẩ u c h í n h h ã n g t ừ N h ậ t B ả n .

  • Bánh ăn dặm vị rong biển Pigeon
  • Bánh ăn dặm vị rong biển Pigeon

Bình luận

Xin chờ giây lát