Ampli California Pro-968B-II

Thương hiệu: California

T h ô n g s ố k ỹ t h u ậ t a m p l y C a l i f o r n i a P R O 9 6 8 B I I C ô n g s u ấ t r a c ự c đ ạ i : 1 5 0 W x 4 k ê n h ( 8 O h m s ) C ô n g s u ấ t r a c ự c đ ạ i : 3 0 0 W x 2 k ê n h ( 8 O h m s , B r i d g e ) P h â n t ầ n c ủ a m i c r o : 1 0 K H z ( c a o ) , 3 K H z ( t r u n g ) , 1 0 0 H z ( t h ấ p ) P h â n t ầ n c ủ a n h ạ c : 1 0 K H Z ( c a o ) , 1 K H z ( t r u n...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
hoangaudio.com.vn

hoangaudio.com.vn

Website: hoangaudio.com.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Ampli California Pro-968B-II
10.000.000₫ - 10.300.000₫
Ampli California Pro-968B-II hoangaudio.com.vn/viewproduct/3756_ampli-california-pro-968b-ii.htm
10.000.000₫
Ampli California Pro-968B-II https://hoangaudio.com.vn/viewproduct/3756_ampli-california-pro-968b-ii.htm
10.000.000₫
Ampli California Pro-968B-II hoangaudio.com.vn/viewproduct/3752_ampli-california-pro-968b-ii.htm
10.300.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Ampli California Pro 968B II
11.000.000₫

Mô tả sản phẩm

T h ô n g s ố k ỹ t h u ậ t a m p l y C a l i f o r n i a P R O 9 6 8 B I I C ô n g s u ấ t r a c ự c đ ạ i : 1 5 0 W x 4 k ê n h ( 8 O h m s ) C ô n g s u ấ t r a c ự c đ ạ i : 3 0 0 W x 2 k ê n h ( 8 O h m s , B r i d g e ) P h â n t ầ n c ủ a m i c r o : 1 0 K H z ( c a o ) , 3 K H z ( t r u n g ) , 1 0 0 H z ( t h ấ p ) P h â n t ầ n c ủ a n h ạ c : 1 0 K H Z ( c a o ) , 1 K H z ( t r u n g ) , 1 0 0 H z ( t h ấ p ) P h â n t ầ n c h u n g : 1 0 K H z ( c a o ) , 1 K H z ( t r u n g ) , 1 0 0 H z ( t h ấ p ) T ầ n s ố đ á p ứ n g : 2 0 H z – 2 0 K H z H i ệ u ứ n g â m t h a n h : 3 S T ỷ l ệ S / N c ủ a m i c r o : 6 9 d B T ỷ l ệ S / N c ủ a n h ạ c : 8 1 d B C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ đ i ệ n : 1 0 0 0 W K í c h t h ư ớ c : 4 2 0 m m ( d à i ) x 1 9 3 m m ( c a o ) x 3 7 3 m m ( s â u ) T r ọ n g l ư ợ n g : 1 6 k g

  • Ampli California Pro-968B-II
  • Ampli California Pro-968B-II
  • Ampli California Pro-968B-II
  • Ampli California Pro-968B-II
  • Ampli California Pro-968B-II
  • Ampli California Pro-968B-II

Bình luận

Xin chờ giây lát