SQLSvrEntCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-00257)

Từ 262.610.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL 76P-01501

138.810.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL H22-02465

115.680.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

WinSvrDataCtr 2012 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd (P71-07236)

Từ 88.870.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

Win Svr Datacntr 2012 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2 CPU

84.600.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

ExchgSvrEnt 2013 SNGL OLP NL 395-04469

82.710.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

LyncSvr 2013 SNGL OLP NL 5HU-00258

74.440.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00219)

Từ 67.950.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL (228-09884)

Từ 17.100.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

Windows 2012 Server Standard R2 2 CPU OEM P73-06165

14.669.400₫

Từ maychuchinhhang.vn

ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL 312-04261

14.450.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Windows Server Std 2016 OEM

13.636.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Prjct 2013 SNGL OLP NL 076-05334

11.500.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

OfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL 79P-04749

10.390.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

VisioPro 2013 SNGL OLP NL D87-05962

9.840.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

VSPro 2012 SNGL OLP NL (C5E-00979)

Từ 9.594.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

OfficeMacStd 2011 SNGL OLP NL 3YF-00096

7.610.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

OfficeStd 2013 SNGL OLP NL 021-10257

7.610.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Office Pro 2013 32bit/x64 English APAC EM DVD 269 16116

7.390.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

HP Insight Control License

6.570.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

VisioStd 2013 SNGL OLP NL D86-05338

5.090.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Win Ult 7 SP1 32-bit English DSP 3 OEI 611 DVD GLC-01878

4.620.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

Từ 4.580.000₫

Từ maytinhvietnam.vn1 shop khác

Office Home Business 2013 32bit/x64 English T5D-01595

4.560.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

Windows 7 Ultimate 64B DSP DVD LCP Brown Box GLC-02389

4.145.700₫

Từ maychuchinhhang.vn

SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL (359-05717)

Từ 3.990.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

SQLCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL (359-05715)

Từ 3.990.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL H21-03306

3.960.000₫

Từ maychuchinhhang.vn

WinPro 8 SNGL Upgrd OLP NL (FQC-06457)

Từ 3.830.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác